I. ORGANIZATORZY

 1.   GMC Extra jest inicjatywą BIGRAM, stanowiącą edycję specjalną w ramach międzynarodowej gry Global Management Challenge.
 2.   Organizatorem Global Management Challenge w Polsce jest firma BIGRAM.
 3.   W niniejszym konkursie nie mogą brać udziału pracownicy BIGRAM.

 

II. ZASADY GRY

 1. Aby wziąć udział w konkursie GMC Extra:
 2. Zespół firmowy powinien składać się z 3, 4 lub 5 uczestników, którzy są pracownikami firmy reprezentowanej podczas udziału w GMC Extra. Firma sponsorującą zespół ma prawo wyboru jego członków.
 3. Zespoły firmowe powinny dokonać rejestracji poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza on-line dostępnego na stronie www.gmcpoland.pl, w terminie zgodnie z obowiązującym w danej edycji harmonogramem.
 4.   Każdy zespół może składać się z trzech do pięciu osób, włączając w to kierownika zespołu. Struktura drużyny (podział zadań) jest dowolna i zależy od uczestników.
 5.   Edycja konkursu GMC Extra przebiega zgodnie z określonym harmonogramem zamieszczonym na stronie www.gmcpoland.pl . Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany przyjętych dat, w przypadku nieprzewidzianych, szczególnych okoliczności (włączając w to awarię serwerów). Informacje o ewentualnych zmianach będą przekazywane kierownikom zespołów, drogą mailową.
 6.     Rejestrując się do konkursu GMC Extra uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., oświadczają, że: wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę BIGRAM S.A. w celach związanych z GMC Extra (w tym przekazywaniu ich sponsorom przedsięwzięcia). Jednocześnie informują, że są świadomi przysługującego im prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych dokumentów. Swoje dane osobowe udostępniają dobrowolnie. Administratorem zbioru danych osobowych uczestników konkursu GMC Extra jest BIGRAM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7. W przypadku gdy kartę rejestracyjną do konkursu wypełnia kierownik zespołu zobowiązuje się on do poinformowania pozostałych rejestrowanych do konkursu członków zespołu o przekazaniu ich danych do bazy BIGRAM.
 7.   Każdy uczestnik konkursu musi mieć ukończone 19 lat.
 8.   Obowiązkiem każdego uczestnika jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 9.   W konkursie można brać udział więcej niż jeden raz, lecz nie w tej samej edycji (dotyczy to również edycji prowadzonych w innych krajach). Można być członkiem tylko jednego zespołu w danej edycji konkursu ( i w danym kraju).
 10.   Wszelkie zmiany w składzie zespołu muszą zostać zgłoszone do Organizatora. Zgłoszenie zmiany składu zespołu należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres kontaktowy organizatora to Info@gmcpoland.pl. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
 11.   Osobą uprawnioną do kontaktu z Organizatorem jest wybrany i ogłoszony kierownik zespołu. Kierownik zobowiązany jest do przekazywania pozostałym członkom zespołu wszystkich informacji i materiałów dotyczących konkursu, otrzymanych od Organizatora. Kierownik kontaktuje się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres kontaktowy Organizatora to Info@gmcpoland.pl. Kierownik ponosi odpowiedzialność za dostarczenie Organizatorowi Arkuszy decyzyjnych (wypełnienie Arkusza na stronie internetowej) zgodnie z harmonogramem. Organizator przesyła wszystkie informacje dotyczące konkursu, w tym dane potrzebne do zalogowania się na stronie tylko na adres mailowy podany przez kierownika w momencie rejestracji. Kierownik może w trakcie trwania konkursu zgłaszać zmianę adresu mailowego lub wyznaczać, z powodu swojej nieobecności, zastępcę. Wszelkie zmiany powinny być zgłaszane Organizatorowi drogą mailową.
 12.   Decyzje w konkursie podejmowane są przez zespoły w specjalnym Arkuszu Decyzyjnym, dostępnym i wypełnianym bezpośrednio na stronie internetowej organizatora, w wyznaczonych przez harmonogram terminach. Zespół jest zobowiązany do ochrony danych potrzebnych do zalogowania się na stronie przed osobami trzecimi. Zespół zobowiązany jest też do przestrzegania podanych w harmonogramie konkursu terminów. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim skontaktowaniu się z Organizatorem, możliwe jest wysłanie Arkusza Decyzyjnego w formie załącznika drogą e-mailową.
 13.   Każdy zespół ma obowiązek wypełniać Arkusze Decyzyjne w wyznaczonych terminach ujętych w harmonogramie gry. W razie jakiejkolwiek zwłoki (np. z winy przerwy w dostępie do Internetu lub innych przyczyn) Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieuwzględnienia decyzji w programie. Organizator nie ponosi też odpowiedzialności za popełnione błędy przy wpisywaniu danych do arkusza. Dlatego przestrzega się kierownika zespołu, aby dołożył wszelkiej staranności przy wprowadzaniu danych do Arkusza.
 14.   Jeśli Organizator nie otrzyma Arkusza Decyzyjnego od danego zespołu w wyznaczonym terminie, Organizator wprowadzi w miejsce decyzji zespołu wartości domyślne podane w podręczniku gry.
 15.   Ewentualne zmiany decyzji w wypełnionym Arkuszu Decyzyjnym dopuszczalne są do momentu upłynięcia terminu na daną decyzję. Ostatnie zapisane zmiany na stronie internetowej będą uznane za właściwe przez Organizatora.
 16.   Dwukrotne nie przekazanie Organizatorowi Arkuszy Decyzyjnych jest rozumiane, jako rezygnacja zespołu z udziału w konkursie.
 17.   W przypadku nie otrzymania przez zespół Raportu dla Zarządu w wyznaczonym terminie, kierownik zespołu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o zaistniałej sytuacji.
 18.   Każdy zespół ma obowiązek sprawdzić swój Raport dla Zarządu. Jakakolwiek reklamacja musi być zgłoszona Organizatorowi w ciągu 24 godzin od otrzymania danego Raportu przez zespół. Niedotrzymanie tego terminu powoduje odrzucenie reklamacji. Reklamacja powinna być zgłaszana przez Kierownika drogą mailową.
 19.   Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 48 godzin w dniach roboczych (tj. poniedziałek – piątek), chyba, że wymagają dodatkowego czasu na konsultacje z Organizatorem Światowym. Odpowiedź w sprawię reklamacji od Organizatora jest uznawana za ostateczną. Organizator nie przekazuje zespołom raportów innych drużyn przy okazji wyjaśniania reklamacji. Organizator nie może udzielić uczestnikom szczegółowych odpowiedzi dotyczących programu, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć prawa autorskie.
 20.   W sytuacjach szczególnych Organizator ma prawo do zmiany zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 

 

III. PRZEBIEG GRY

 1.   Konkurs GMC Extra odbywa się zgodnie z harmonogramem danej edycji podanym na stronie www.gmcpoland.pl
 2.   W każdej rundzie zespoły (3-5 osób) biorące udział w grze Global Management Challenge zostaną podzielone na grupy po 4, 5, 6, 7 lub 8 zespołów. Procedura podziału odbędzie się w drodze losowania. Nie ma możliwości składania Reklamacji dotyczących efektu podziału na grupy.
 3.   Runda konkursu GMC Extra, składa się z pięciu cykli decyzyjnych odpowiadających pięciu kwartałom finansowym.
 4.   Na początku gry każdy kierownik zespołu otrzymuje dane identyfikacyjne oraz kod dostępu do Arkusza Decyzyjnego oraz adres strony internetowej służącej do gry. Podręcznik do konkursu będzie dostępny na www.gmcpoland.pl. Dodatkowo na początku rundy wszystkie zespoły otrzymają dostęp do Historii firmy, którą będą zarządzać. W trakcie trwania konkursu Raporty po poszczególnych decyzjach są dostępne na stronie internetowej po zalogowaniu się. Raporty po kolejnych cyklach nie są przesyłane drogą elektroniczną.
 5.   W rundzie wygrywa tylko jeden zespół w grupie, który uzyska najwyższy poziom ‚investment performance’.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu GMC Extra w sytuacji zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, które uniemożliwiają jego organizację. W takim przypadku wszystkie zarejestrowane zespoły oraz firmy biorące udział w konkursie zostaną o tym poinformowane osobną korespondencją.
 7.   Wszelkie pytania lub  wątpliwości powinny być zgłaszane Organizatorowi gry GMC Extra drogą mailową  (Info@gmcpoland.pl).