Regulamin Konkursu Global Management Challenge Poland

I. ORGANIZATORZY
1.    Global Management Challenge Poland jest inicjatywą BIGRAM, stanowiącą jednocześnie część międzynarodowego konkursu Global Management Challenge.
2.    Gra Global Management Challenge jest nadzorowana przez Organizatora konkursu w Polsce – firmę BIGRAM.
3.    W polskiej edycji konkursu Global Management Challenge mogą brać udział jedynie osoby posiadające polskie obywatelstwo.
4.    W niniejszym konkursie nie mogą brać udziału pracownicy BIGRAM.

II. ZASADY GRY

1.     Aby wziąć udział w konkursie Global Management Challenge Poland:

A. Zespół firmowy powinien składać się z 3, 4 lub 5 uczestników, którzy są pracownikami firmy reprezentowanej podczas udziału w GMC POLAND. Firma sponsorującą zespół ma prawo wyboru jego członków.
B. Zespół studencki powinien składać się z 3, 4 lub 5 uczestników. Wszyscy członkowie zespołu muszą posiadać status studenta studiów I lub II stopnia na uczelni wyższej (publicznej lub niepublicznej) do 26. roku życia.
C. Zespoły firmowe i studenckie powinny dokonać rejestracji poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza on-line dostępnego na stronie www.gmcpoland.pl, w terminie zgodnie z obowiązującym w danej edycji harmonogramem.

2.    Każdy zespół może składać się z trzech do pięciu osób, włączając w to kierownika zespołu. Struktura drużyny (podział zadań) jest dowolna i zależy od uczestników.
Każdy zespół studencki, aby wziąć udział w symulacji GMC POLAND musi posiadać Partnera/Sponsora, który zasponsoruje udział zespołu.

3.    Edycja konkursu Global Management Challenge przebiega zgodnie z określonym harmonogramem zamieszczonym na stronie www.gmcpoland.pl . Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany przyjętych dat, w przypadku nieprzewidzianych, szczególnych okoliczności (włączając w to awarię serwerów). Informacje o ewentualnych zmianach będą przekazywane kierownikom zespołów, drogą mailową.

4.     Rejestrując się do konkursu Global Management Challenge uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., oświadczają, że: wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę BIGRAM S.A. w celach związanych z GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE (w tym przekazywaniu ich sponsorom przedsięwzięcia). Jednocześnie informują, że są świadomi przysługującego im prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych dokumentów. Swoje dane osobowe udostępniają dobrowolnie. Administratorem zbioru danych osobowych uczestników konkursu GMC jest BIGRAM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7. W przypadku gdy kartę rejestracyjną do konkursu wypełnia kierownik zespołu zobowiązuje się on do poinformowania pozostałych rejestrowanych do konkursu członków zespołu o przekazaniu ich danych do bazy BIGRAM.

5.    Zespoły studenckie wyrażają również zgodę na wykorzystanie i przekazanie podanych danych Sponsorom generalnym oraz indywidualnym konkursu. Firmy Partnerskie zastrzegają prawo do wyboru zespołów, które wezmą udział w symulacji pod Ich patronem. W symulacji GMC Poland wezmą udział tylko te zespoły, które otrzymały Patrona. Zakwalifikowanie zespołu do udziału w etapie demo GMC Poland nie wiąże się z udziałem zespołu w I etapie symulacji GMC Poland.

6.    Każdy uczestnik konkursu musi mieć ukończone 19 lat.

7.    Obowiązkiem każdego uczestnika jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

8.    W konkursie można brać udział więcej niż jeden raz, lecz nie w tej samej edycji (dotyczy to również edycji prowadzonych w innych krajach). Można być członkiem tylko jednego zespołu w danej edycji konkursu ( i w danym kraju). Zwycięzcy edycji nie mogą brać ponownie udziału w konkursie. W przypadku złamania zasady, cały zespół zostanie zdyskwalifikowany z konkursu, ze skutkiem natychmiastowym i bez możliwości odwołania od decyzji.

9.    Wszelkie zmiany w składzie zespołu muszą zostać zgłoszone do Organizatora najpóźniej do dnia zakończenia trzeciego cyklu decyzyjnego pierwszej rundy gry. Zgłoszenie zmiany składu zespołu należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres kontaktowy organizatora to Info@gmcpoland.pl. W sytuacjach wyjątkowych Organizator może dopuścić do zmiany osób w zespole w późniejszym terminie, każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

10.    Osobą uprawnioną do kontaktu z Organizatorem jest wybrany i zgłoszony kierownik zespołu. Kierownik zobowiązany jest do przekazywania pozostałym członkom zespołu wszystkich informacji i materiałów dotyczących konkursu, otrzymanych od Organizatora. Kierownik kontaktuje się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres kontaktowy Organizatora to Info@gmcpoland.pl. Kierownik ponosi odpowiedzialność za dostarczenie Organizatorowi Arkuszy decyzyjnych (wypełnienie Arkusza na stronie internetowej) zgodnie z harmonogramem. Organizator przesyła wszystkie informacje dotyczące konkursu, w tym dane potrzebne do zalogowania się na stronie tylko na adres mailowy podany przez kierownika w momencie rejestracji. Kierownik może w trakcie trwania konkursu zgłaszać zmianę adresu mailowego lub wyznaczać, z powodu swojej nieobecności, zastępcę. Wszelkie zmiany powinny być zgłaszane Organizatorowi drogą mailową.

11.    Decyzje w konkursie podejmowane są przez zespoły w specjalnym Arkuszu Decyzyjnym, dostępnym i wypełnianym bezpośrednio na stronie internetowej organizatora, w wyznaczonych przez harmonogram terminach. Zespół jest zobowiązany do ochrony danych potrzebnych do zalogowania się na stronie przed osobami trzecimi. Zespół zobowiązany jest też do przestrzegania podanych w harmonogramie konkursu terminów. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim skontaktowaniu się z Organizatorem, możliwe jest wysłanie Arkusza Decyzyjnego w formie załącznika drogą e-mailową.

12.    Każdy zespół ma obowiązek wypełniać Arkusze Decyzyjne w wyznaczonych terminach ujętych w harmonogramie gry. W razie jakiejkolwiek zwłoki (np. z winy przerwy w dostępie do Internetu lub innych przyczyn) Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieuwzględnienia decyzji w programie. Organizator nie ponosi też odpowiedzialności za popełnione błędy przy wpisywaniu danych do arkusza. Dlatego przestrzega się kierownika zespołu, aby dołożył wszelkiej staranności przy wprowadzaniu danych do Arkusza.

13.    Jeśli Organizator nie otrzyma Arkusza Decyzyjnego od danego zespołu w wyznaczonym terminie, Organizator wprowadzi w miejsce decyzji zespołu wartości domyślne podane w podręczniku gry.

14.    Ewentualne zmiany decyzji w wypełnionym Arkuszu Decyzyjnym dopuszczalne są do momentu upłynięcia terminu na daną decyzję. Ostatnie zapisane zmiany na stronie internetowej będą uznane za właściwe przez Organizatora.

15.    Dwukrotne nieprzekazanie Organizatorowi Arkuszy Decyzyjnych w ciągu jednej rundy jest rozumiane, jako rezygnacja zespołu z udziału w konkursie.

16.    W przypadku nie otrzymania przez zespół Raportu dla Zarządu w wyznaczonym terminie, kierownik zespołu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o zaistniałej sytuacji.

17.    Każdy zespół ma obowiązek sprawdzić swój Raport dla Zarządu. Jakakolwiek reklamacja musi być zgłoszona Organizatorowi w ciągu 24 godzin od otrzymania danego Raportu przez zespół. Niedotrzymanie tego terminu powoduje odrzucenie reklamacji. Reklamacja powinna być zgłaszana przez Kierownika drogą mailową.

18.    Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 48 godzin w dniach roboczych (tj. poniedziałek – piątek), chyba, że wymagają dodatkowego czasu na konsultacje z Organizatorem Światowym. Odpowiedź w sprawie reklamacji od Organizatora jest uznawana za ostateczną. Organizator nie przekazuje zespołom raportów innych drużyn przy okazji wyjaśniania reklamacji. Organizator nie może udzielić uczestnikom szczegółowych odpowiedzi dotyczących programu, które mogłyby w jakichkolwiek sposób naruszyć prawa autorskie.

19.    W sytuacjach szczególnych Organizator ma prawo do zmiany zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

20.    Etap demo jest etapem treningowym symulacji GMC Poland. Etap demo jest dodatkowym, nieobowiązkowym etapem dla zespołów, które wypełniły formularze rejestracyjny. Zespoły firmowe oraz studenckie nie mają obowiązku wzięcia udziału w etapie demo GMC Poland. Zakwalifikowanie zespołów do etapu demo nie oznacza wzięcia udziału także w I etapie GMC Poland.

 

III. PRZEBIEG GRY

1.    Konkurs Global Management Challenge Polandodbywa się zgodnie z harmonogramem danej edycji podanym na stronie www.gmcpoland.pl

2.    Przed rozpoczęciem konkursu właściwego rozegrany zostanie etap treningowy, do udziału w którym będą uprawnione zarejestrowane zespoły firmowe oraz zakwalifikowane zespoły studenckie, zgłoszone we właściwych terminach zgodnie z harmonogramem konkursu.

3.    W każdej rundzie zespoły (3-5 osób) biorące udział w grze Global Management Challenge zostaną podzielone na grupy po 4, 5, 6, 7 lub 8 zespołów. Procedura podziału odbędzie się w drodze losowania. Przed każdym etapem procedura podziału na grupy będzie odbywała się ponownie. Nie ma możliwości składania Reklamacji dotyczących efektu podziału na grupy.

4.    Każda z  rund konkursu Global Management Challenge, oprócz programu treningowego, składa się z pięciu cykli decyzyjnych odpowiadających pięciu kwartałom finansowym. Finał Krajowy składa się z pięciu decyzji podejmowanych w ciągu jednego dnia.

5.    Na początku gry każdy kierownik zespołu otrzymuje dane identyfikacyjne oraz kod dostępu do Arkusza Decyzyjnego oraz adres strony internetowej służącej do gry. Podręcznik do konkursu będzie dostępny na www.gmcpoland.pl. Dodatkowo na początku każdej rundy wszystkie zespoły otrzymają dostęp do Historii firmy, którą będą zarządzać. W trakcie trwania konkursu Raporty po poszczególnych decyzjach są dostępne na stronie internetowej po zalogowaniu się. Raporty po kolejnych cyklach nie są przesyłane drogą elektroniczną.

6.    Na koniec pierwszej rundy w każdej grupie ogłoszone zostaną zwycięskie zespoły, których firmy uzyskały najwyższy poziom 'investment performance’ w swojej grupie po piątym cyklu decyzyjnym. Najlepszy/e zespół/y z każdej grupy przechodzi do drugiej rundy rozgrywek itd. Do finału również przechodzi po jednym/dwa najlepszym/e zespole/ły z każdej grupy, czyli takim, którego firma po zakończeniu piątego cyklu decyzyjnego osiągnęła 'investment performance’i. Informacje o tym, czy do kolejnych etapów będzie awansował jeden zespół z każdej grupy czy też dwa, Organizator przekaże przed rozpoczęciem danego etapu drużynom drogą mailową oraz opublikuje informacje na stronie www.gmcpoland.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w przyjętej zasadzie kwalifikacji do kolejnych etapów.

7.    W rundzie finałowej wygrywa tylko jeden zespół, który uzyska najwyższy poziom 'investment performance’.

8.    W przypadku wycofania, dyskwalifikacji lub rezygnacji zespołu, który awansuje do kolejnego etapu Organizator ma prawo dopuścić do udziału kolejny zespół, który zajął odpowiednie miejsce w danej grupie.

9.    W czasie Finału Krajowego zespoły nie mogą porozumiewać się ze sobą ani z osobami z zewnątrz, przy czym karą za złamanie zakazu jest dyskwalifikacja.

10.    Zwycięski zespół Finału Krajowego będzie przedstawicielem Polski w Finale Międzynarodowym organizowanym w terminie wyznaczonym przez Organizatora Światowego Konkursu Global Management Challenge.

11.    Wszelkie pytania lub  wątpliwości powinny być zgłaszane Organizatorowi gry Global Management Challenge drogą mailową  (Info@gmcpoland.pl).

IV NAGRODY

Zasady otrzymania nagrody w postaci studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego:

  1. Studia podyplomowe (z wyłączeniem studiów MBA ) w Akademii Leona Koźmińskiego są nagrodą dla członków zespołów zwycięskiego danej edycji konkursu GMC Poland. Nagroda obejmuje: studia podyplomowe na wybranym kierunku w Akademii Leona Koźmińskiego ( jedno lub dwusemestralne)
  2. Nagrodę otrzymują tylko uczestnicy zespołu, którzy byli obecni na finałach krajowych GMC i wygrali konkurs GMC Poland.
  3. Nagrody nie można przekazywać osobom trzecim.
  4. Nagrody nie można się zrzec na rzecz innego członka wygranej drużyny.
  5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
  6. Nagroda nie podlega wymianie na inne kursy lub studia w szczególności na takie studia jak:  studia wyższe, MBA, studia doktoranckie etc.
  7. Nagrodę można odebrać w przeciągu dwóch lat od zakończenia danej edycji GMC Poland, w której nagroda została przyznana, i tak. Zwycięzcy GMC Poland 2018/2019, którzy wezmą udział w finale krajowym w kwietniu 2019 roku mogą zapisać się na wybrany kierunek dostępny w ofercie studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w roku akademickim 2019/2020 lub 2020/2021. Po tym okresie nagroda wygasa.
  8. Warunkiem przystąpienia do studiów podyplomowych są: ukończone studia wyższe  oraz jeśli występują:  spełnienie dodatkowych  warunków rekrutacyjnych wymaganych do rozpoczęcia nauki na danym  kierunku studiów podyplomowych.